Протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение