Директор 
Марина Бојковска

Стручни соработници 
1. Билјана Николовска -училиштен педагог
2. Рада Зафирова – училиштен психолог
3. Мирјана Манева-Арсовска -училиштен библиотекар

Административни работници 
1. м-р Слаѓана Ѓорѓиева -секретар
2. Тања Кимова – благајник
3. Маја Атанасовска – Тодоровска -сметководител

Наставен кадар

одделенска настава- 27 наставници

предметна настава- 40 наставници