В.Д. Директор 
Борче Спиридонов

Стручни соработници 
1. Билјана Николовска -училиштен педагог, 078424007, [email protected]
2. Рада Зафирова – училиштен психолог, 071255020, [email protected]
3. Мирјана Манева-Арсовска -училиштен библиотекар, [email protected]

Административни работници 
1. м-р Слаѓана Ѓорѓиева -секретар, 071255015, [email protected]
2. Тања Кимова – благајник, 071376028, [email protected]
3. Маја Атанасовска – Тодоровска -сметководител, 071255025, [email protected]

Наставен и ненаставен кадар

Преглед на бројот и структурата на раководниот кадар во училиштето

      Директор

 

Ред. бр. Име и презиме Извршува работни задачи
1. Борче Спиридонов В.Д. директор

 

Стручни соработници

 

Ред. бр. Име и презиме Извршува работни задачи
1. Билјана Николовска училиштен педагог
2. Рада Зафирова училиштен психолог
3. Мирјана Манева-Арсовска училиштен библиотекар

 

Административни работници

 

Ред. бр. Име и презиме Извршува работни задачи
1. Слаѓана Ѓорѓиева секретар
2. Тања Кимова благајник
3. Маја Атанасовска – Тодоровска сметководител

 

Техничка служба

 

Ред. бр. Име и презиме Извршува работни задачи
1. Русе Атанасов Домаќин
2. Станко Јовановски Хигиеничар
3. Иван Трифуновски Хигиеничар
4. Јовица Младеновски Хигиеничар
5. Велибор Ивановски Чувар
6. Стојадин Стефанов Хигиеничар
7. Зоран Тасев Ракувач со парно
8. Горан Ивановски Хигиеничар
9. Ивица Тасевски Хигиеничар
10. Зорица Младенова Хигиеничар
11. Орце Димишков Хигиеничар
12. Сунчица Додева Хигиеничар
13. Ацко Ангеловски Хигиеничар
14. Јулијана Златановска Хигиеничар
15. Јадранка Јакимовска Хигиеничар
16. Гордана Атанасова Хигиеничар
17. Маре Гичева Хигиеничар
18. Иван Јованов Хигиеничар
19. Јорданка Митева Хигиеничар

 

Наставен кадар

одделенска настава- 25 наставници

предметна настава- 34 наставници

 

Во ООУ „Кочо Рацин” – Кратово нема големи измени во однос на бројот на наставниот кадар.

Наставата ја изведуваат вкупно 59 наставници, од кои 34 во предметната и 25 во одделенската настава. Квалификациската структура на наставно-воспитниот кадар во училиштето одговара на потребите и е во рамките на нормативите и законските концепти за наставно-воспитен кадар. Педагошката интеграција функционира и наставниците што немаат доволен број на часови во основното училиште ги надополнуваат во подрачните училишта.

Наставниците во предметната настава имаат од 19 до 24 часа седмично што е во рамките на педагошките норми.

Распоредот на часовите се изготвува на почетокот на учебната година и одговара на педагошко-психолошките норми.

Преглед на бројот и структурата на наставниот кадар

 

Одделенска настава

 

Ред.бр. Име и презиме Одделение
1 Станка Спиридонова

Лидија Арсовска

II
2
3 Зора Накова

Радослава Костадинова

Кирка Манасова

III
4
5
6 Марина Захариевска

Анета Кировска

Даниела Ристовска

IV
7
8
9 Маре Ангелова

Соња Барлевска

Стоимка Тодоровска

V
10
11
12 Марија Чочевска

Ирена Трајкова

I
13
14
15 Игор Стојановски VI,VII,VIII
16 Ивана Петковска IV, V
17 Анита Ефремовска I, II, III, IV, V
18 Слаѓана Трајчева I, II, III
19 Небојша Арсов I, II, III, IV,V
20 Кристина Цветковска IV, V
21 Соња Лампевска IV, V
22 Деса Таскова I, II, III
23 Блага Стојановска I, III, IV,V
24 Христина Анастасова I, II, III
25 Марија Крстевски I, II, III, IV, V

 

 

 

Предметна настава

 

Ред. бр. Име и презиме Наставен предмет
1 Емилија Симонова македонски јазик
2 Лидија Ташева македонски јазик
3 Радица Таскова македонски јазик
4 Валентина Петровска англиски јазик
5 Наташа Иванова англиски јазик
6 Наташа Данилова англиски јазик
7 Кристина Цонкинска англиски јазик
8 Мартин Николовски англиски јазик
9 Павлина Моневска англиски јазик
10 Весна Петрова француски јазик
11 Јелена Давиткова француски јазик
12 Елена Герасимовска германски јазик
13 Илчо Велковски математика
14 Љупчо Лазаровски физика + математика
15 Јашко Марков математика + физика
16 Снешка Јовановска математика
17 Цане Ристовски биологија
18 Христина Николовска хемија + природни науки
19 Нина Манева биологија + природни науки
20 Валентина Ефремова географија
21 Даниела Пешева географија + нашата татковина
22 Трајче Георгиевски географија + истраж. на родниот крај
23 Христијан Ѓорѓиев историја + граѓанско образ.
24 Александар  Ефремов историја + граѓанско образ.
25 Горан Трајчев граѓанско + етика + зап. на религии
26 Јовица Давитков техничко образование
27 Суза Давиткова информатика + техничко образ.
28 Давор Петковски музичко + проектна
29 Владо Митрески ликовно образ. + иновации
30 Даниел Тодоровски ликовно образование
31 Драги Иванов физичко образование
32 Борче Спиридонов физичко образование
33 Далибор Трајчев физичко образование
34 Кристина М.- Кузмановска физичко образование
35 Габриела Николовска математика
36 Катерина Арсовска биологија