+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Вработени

Директор 
в.д. Марина Бојковска

Стручни соработници 
1. Ратка Иванова -училиштен педагог
2. Рада Зафирова – училиштен психолог
3. Мирјана Манева-Арсовска -училиштен библиотекар

Административни работници 
1. м-р Слаѓана Ѓорѓиева -секретар
2. Кристина Димитриевска- благајник
3. Маја Атанасовска – Тодоровска -сметководител

Наставен кадар

одделенска настава- 27 наставници

предметна настава- 40 наставници