Нови наставни и нагледни средства од областа на општествени и други науки

Како продолжение на унапредувањето на образовниот процес во основното образование, Министерството за образование и наука презеде активности за набавка на наставни и нагледни средства за основните […]