ВИЗИЈА НА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ 

Сакаме нашето училиште да биде безбедна средина

каде што ќе се развива свеста за живеење во мултикултурно

општество во коешто учениците своите афинитети и

можности преку учењето

ќе ги претворат во трајни вредности.