Појдовни основи за изготвување на Годишната програма за работа на ООУ„Кочо Рацин“ Кратово се:

 

  • Законот за основно образование (Службен весник на РCМ бр.161/19, 28/20, 229/20, 48/21); Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта (Службен весник на РCМ бр.161/19, 28/20, 229/20, 48/21); Законот за работни односи, Законот за јавни набавки, Законот за организација и работа на органите на државната управа и други закони што се достапни на следните интернет-страници: pravo.org.mk, www.eduzakoni.mk, www.slvesnik.com.mk.
  • Подзаконски и интерни акти, правилници, упатства и програми;
  • Наставните планови и програми (http://bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie)
  • Концепција за основно образование (март и декември 2021г.);
  • Статутот на училиштето и условите за работа во училиштето;
  • Програма за развоен план на училиштето;
  • Програма за работата на училиштето од претходната година;
  • Извештај од Самоевалуација на училиштето за период 2019-2021 година (изработен јули 2021г.);
  • Извештаи (Годишен извештај на училиштето за претходната учебна година, Извештај од интегралната евалвација на училиштето; Извештаи за финансиското работење на училиштето; Извештаи од работата на Стручните активи).