МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Богатата културна традиција  – пат кон иднината 

Нашето училиште го поттикнува индивидуалниот развој на учениците, според нивните можности и способности, и презема најразлични активности со кои поддржуваме партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите од различни етнички заедници, да воспитуваме личности што ќе бидат подготвени за предизвиците во 21век и што ќе стекнуваат вештини за доживотно учење.