• https://schools.mk/ (Официјален веб-сајт на НПДУ (НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА) )

 

  •  http://lms.schools.mk/  Најавување на националната платформа за учење на далечина НПДУ