Проекти во нашето училиште:

Еразмус + проект, Клучна акција 101:„Развиваме иновативно и инклузивно училиште“- јуни 2018-мај 2019 година

Еразмус + проект, Клучна акција 225: „ГЛАСОВИ (Визија, мислења, интерес и креативност од европски училишта)“, септември 2018- август, 2020 година

Проект финансиран преку Мировен корпус „Промовирање на здрав начин на живот“, март-јуни, 2019 година

е-Твининг проекти 2017/2018 и 2018/2019 година

Проект финансиран преку Мировен корпус „Англиска катедра“, март-мај, 2017 година