Еднодневна наставно -научна екскурзија во Скопје за учениците од VIII oдделение од нашето училиште

На ден 16.05.2023 година. беше реализирана посета на културно историски споменици и Природно-научниот музеј во Скопје. Во рамките на посетата која беше реализирана согласно наставниот […]